ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLKÜLDÉSHEZ

 

 

Weboldalunkon (https://euroadvance.hu) – nevének és email címének megadásával – Önnek lehetősége van feliratkozni az EUROADVANCE Kft. hírlevél szolgáltatására.

Önnek a feliratkozáshoz a weboldalunkon (a checkbox kipipálásával) önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnia ahhoz, hogy cégünk hírlevelet küldjön az Ön részére. Hozzájárulás nélkül a „Küldés” gomb inaktív marad.

Az adatkezelő:

cégnév: EUROADVANCE Kft.

székhely: 4551 Nyíregyháza, Szállási út 18. A. ép.

cégjegyzékszám: 15 09 081551

adószám: 24838720-2-15

Képviseli: Szuhóczky Gábor Tamás ügyvezető

Telefon: +36-42/506-338
E-mail cím: info@euroadvance.hu

honlap: http://euroadvance.hu

Kezelt személyes adatok köre:

név, email cím

Az adatkezelés célja:

Cégünk az Ön személyes adatait (név, email cím) hírlevél küldése céljából kezeli. Az EUROADVANCE Kft. aktuális híreiről, az általa nyújtott szolgáltatásokról, konferenciákról, programokról küld értesítést Önnek.

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes és egyértelműen kifejezett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja). Így Ön a hírlevelünkre történő feliratkozás során hozzájárul, hogy vállalkozásunk a személyes adatait a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban ez a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelés időtartama:

Cégünk az Ön fenti személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, cégünk haladéktalanul és véglegesen törli a hozzájárulása alapján kezelt adatait nyilvántartásából, melynek végrehajtásáról írásban értesíti Önt.

Ön a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tud leiratkozni a hírlevélről. Emellett írásban cégünk fent megjelölt kapcsolattartási email címén (info@euroadvance.hu) vagy postai úton (4551 Nyíregyháza, Szállási út 18. A. ép.) kérheti az adatkezelés megszüntetését.

Címzettek:

Az Ön által megadott személyes adatait (név, email cím) kizárólag az Adatkezelő vezetője és az arra jogosult munkavállalója ismeri meg, kezeli.

Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan:

 1. Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy a jelent tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben azokat nem Ön bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére),

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja az rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Adatkezelő az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében köteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Ön személyének azonosításához kötött.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa (pontosítsa, kiegészítse) személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul, a lehető legrövidebb idő alatt teljesíti, és erről Önt az általa megadott elérhetőségen írásban értesíti.

 1. A törléshez való jog

Az Ön kérelmére az Adatkezelő köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenes az adatkezelés,
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

Az Ön törléshez való jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 • véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az általános adatvédelmi rendeletben rögzített további feltételek fennállása esetén jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat közvetlenül továbbítás az általa az Adatkezelőnek megadott másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).
 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, ellenkező esetben az adatkezelést az Adatkezelő azonnal megszünteti.

Amennyiben Ön a fenti adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsértést tapasztal, az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

Amennyiben Önnek a fenti adatkezeléssel összefüggő panasza, problémája merül fel, a fenti elérhetőségeink valamelyikén jelezze azt az adatkezelőnek. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmerült panaszt, problémát orvosolja, hogy mind az Adatkezelőnek, mind az Önnek megfelelő megoldás jöjjön létre.

Amennyiben Ön nem tartja megfelelően panasza, problémája fenti megoldását, akkor az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog illeti meg Önt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu

 1. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog is megilleti:

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön a hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen annak tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. A pert az Ön lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

hu_HU